BBU Sneak Preview Arbeidsrecht 2023

BBU Sneak Preview Arbeidsrecht 2023

Amersfoort, dinsdag 25 oktober

Arbeidsrecht is – vinden wij – het mooiste rechtsgebied ter wereld. Wij vinden dit omdat het arbeidsrecht altijd in ontwikkeling is. Wetswijzigingen, nieuwe richtlijnen en soms bijzondere omstandigheden maken dat iedere casus weer anders is. De uitdaging blijft daarom elke dag opnieuw om onze relaties van het beste en juiste advies te voorzien. Logisch ook want het arbeidsrecht regelt de juridische verhoudingen tussen een werkgever en een werknemer en dat moet goed geregeld zijn. Voor beide partijen.

 

Een paar keer per jaar willen wij als BBU Arbeidsrecht iedereen op de hoogte stellen van ontwikkelingen of aankomende wijzigingen binnen het arbeidsrecht. In deze bijdrage kijken we naar een selectie van de plannen die het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 2023 op de agenda heeft staan.

 

Concurrentiebeding

Vorig jaar hebben de sociale partners geconstateerd dat er problemen zijn omtrent de werking en toepassing van het concurrentiebeding. Het beding wordt zoveel gebruikt, dat het tot een ongerechtvaardigde beperking van de noodzakelijke arbeidsmobiliteit kan leiden. Ook de sociale partners willen het concurrentiebeding hervormen. Daarom wordt een aanpassing van het concurrentiebeding nader uitgewerkt. Het streven is om de Tweede Kamer hierover in 2023 te informeren.

(bron: www.personeelsnet.nl)

 

Bijzondere verhoging minimumloon

Het kabinet wil werken lonender maken en voert voor het eerst sinds de invoering in 1969 een extra verhoging door van het minimumloon. Het minimumloon stijgt op 1 januari 2023, in tegenstelling tot de eerdere plannen, in één keer met 10,15 procent. De ministerraad heeft daar op voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken mee ingestemd. Door de bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) met 8,05 procent komt het minimumloon (samen met de reguliere halfjaarlijkse indexatie, op basis van de contractloonstijging) per 1 januari 2023 uit op € 12,40 bruto per uur bij een 36-urige werkweek. Dat is een totale stijging van 10,15 procent.

(bron: www.salarisvanmorgen.nl)

 

Afschaffing oproepcontracten?

Het kabinet wil duurzame arbeidsrelaties stimuleren en zij wil daarom de positie van flexibele werknemers in tijdelijke contracten, oproepcontracten en uitzendcontracten verbeteren. Oproepcontracten en min-max-contracten gaan in hun huidige vorm verdwijnen en worden vervangen door basiscontracten, zodat er meer werkzekerheid en roosterzekerheid komt. Dit is in lijn met de adviezen van de SER op dit punt. Flexibele arbeidsrelaties moeten niet worden gebruikt om te concurreren op arbeidsvoorwaarden en de inkomenszekerheid van mensen moet verbeterd worden. Het kabinet is over deze onderwerpen in gesprek met sociale partners. De voorstellen van het kabinet zijn opgenomen in de hoofdlijnenbrief over de arbeidsmarkt die medio 2022 naar de Tweede Kamer is gestuurd en het kabinet streeft ernaar om begin 2023 hierover een besluit te nemen. Het is de verwachting dat er een uitzondering zal gelden voor scholieren en studenten.

(bronnen: www.rijksoverheid.nl en www.accountancyvanmorgen.nl)

 

Uitstel compensatie transitievergoeding MKB bij bedrijfsbeëindiging wegens ziekte

Kleine werkgevers die de activiteiten van hun onderneming beëindigen vanwege pensionering of overlijden hebben sinds 1 januari 2021, onder voorwaarden, recht op compensatie van de transitievergoeding die zij aan hun werknemers moeten uitkeren. Er zou ook compensatie komen bij bedrijfsbeëindiging vanwege ziekte van de werkgever, maar dat onderdeel van de wet is nog niet in werking getreden, omdat er geen werkbaar sociaal-medisch beoordelingskader voor ziekte van de werkgever is. Het opstellen van een dergelijk kader is buitengewoon complex gebleken. Besloten is daarom dit onderdeel van de regeling niet eerder in werking te laten treden dan per 1 januari 2024.

(bron: www.personeelsnet.nl)

 

Wilt u meer informatie over deze of andere arbeidsrechtelijke vraagstukken? Wij zijn bereikbaar op 033-4220700 of via info@bbu-incasso.nl

Direct starten met incasseren zoals u het wilt!

Wilt u meer informatie van ons ontvangen of een persoonlijk onderhoud? Vul dan uw gegevens hiernaast in en wij zullen direct contact met u opnemen of de gevraagde informatie aan u toezenden.